Govorno-jezičke karakteristike
Mala škola. Onlajn kutak za vaspitace, roditelje i decu.

Govorno-jezički poremećaji manifestuju se u pet osnovnih vidova: 1. FONOLOŠKO ARTIKULACIONI su najbrojniji i podrazumijevaju nepravilan izgovor glasova, odnosno poremećaj artikulacije (Dyslalia). U proseku većina dece je 

-disanje na nos, -imitiranje pokreta žvakanja, –jako otvaranje usta i snažno stezanje usana, naizmenično, –pokretanje donje vilice levo-desno, –pućenje usana, poljubac, imitiranje sisanja,–grickanje donje i gornje usne,

Kao roditelji, bez obzira kojom profesijom se bavimo, često se zapitamo da li je razvoj naših mališana uredan? Da li se funkicije poput intelektualnih, motoričkih, senzornih, tj. svih mentalnih funkcija, razvijaju normalno?