Priprema iz matematike: Pojam broja 3

Predškolska ustanova: ”Naše dete”
Uzrasna grupa: mlađa
Vaspitaci: Nela Polic, Jelena Stoicevic
Student: Snežana Crnogorčević

Broj dece:20
Radni prostor: radna soba
Tema aktivnosti: POJAM BROJA TRI
 
Vaspitno – obrazovni ciljevi:
Vaspitni : Razvijanje potreba za druženjem prilikom igre, negovanje dečijeg opažanja i istrajnosti, postizanje radosnog raspoloženja kod dece zbog uspešno obavljenog zadatka.
Obrazovni : Stvaranje predstave o broju tri
Tok slobodne aktivnosti :
Deca po želji odlaze po kutićima :
U zabavnom kutku dobijaju raznobojne karte na kojima je nacrtano po tri elementa.
U matematickom kutku postavljen je model vozića sastavljen od tri kocke a deca treba da naprave voz iste dužine, za šta će upotrebiti isti broj kocaka.
U književno – jezickom kutku deci su ponuđene slikovnice u kojima je dominantno pominjanje tri lika . Npr. “Tri praseta” ,”Zlatokosa i tri medveda”,”Tri leptirka” itd. Vaspitač nenametljivo podstiče decu u ovom kutiću da iznesu bitne detalje.
Vaspitač usmerava decu u igri
 
Ciljevi i zadaci :
Obrazovni :
Materijalni: razvijanje pojma BROJA TRI .
Funkcionalni: razvijanje misaonih operacija, negovanje pažnje, pamćenja i mišljenja .
Vaspitni : Razvijanje samostalnosti, istrajnosti i strpljivosti .
Korelacija sa:razvojem govora, upoznavanjem okoline, fizickim i likovnim vaspitanjem.
Aktivnosti vaspitača: dramatizacija, razgovor, demonstracija
Aktivnosti dece : posmatranje, igra, otkrivanje
Sadržaj i tok aktivnosti
Uvodni deo
Vaspitač postavlja decu u polukrug i izvodimo predstavu Zlatokosa i tri medveda uz pokazivanje improvizovanih lutaka na štapu. Zatim sledi kratko razgovor o priči uz posebno obraćanje pažnje na broj 3 .
Šta je radila Zlatokosa? (Šetala se šumom)
I na čiju kućicu je naisla tamo (na kućicu tri medveda)
Koliko je bilo u kući za stolom stolica? (bilo ih je 3)
Koliko je bilo tanjira? (bilo je 3)
A koliko kašika, koliko kreveta?(bilo je 3 kašike i tri kreveta)
Centralni deo
Prilikom obrade broja 3 i prvog puta kada se dete susreće sa ovim brojem, vaspitač grafički predstavlja skup od 3 elementa.
Prvo se na flanelografu ili na nekom panou prikažu skupovi od 3 elementa (medvdića..;leptira). Naglašava se šta je zajedničko svima njima, da svi ovi skupovi imaju po 3 elementa.
Zatim se deci pokazuje da se elementi mogu predstaviti i tačkicama ili manjim žetonima, koji su predstavljeni ispod skupova od 3 elementa.
I na kraju broj elemenata iz skupa prikazujemo brojem 3.
Zatim to isto i deca čine kada ih podelimo u grupe, uz stalno usmeravanje i vođenje vaspitača, pod čijim budnim okom se odvija aktivnost.
Vaspitač deli decu u 5 grupa. Svaka grupa dobija po tri aplikacije. Prva grupa dobija aplikacije 3 medveda, druga tri tanjira, treća tri stolice, cetvrta 3 kašike, peta tri kreveta. U grupi koja je dobila aplikacije medveda, jedno dete izađe i postavlja na flanelograf jednog medveda, zatim prilazi drugo dete iz grupe i pridružuje druga dva elementa a trece dete ispod svakog medveda stavi po jedan žeton. Vaspitač ispod prilaže venovim dijagramom da svi skupovi imaju po 3 elementa i objašnjava da broj 3 ima svoj simbol – predstavlja na flanelograf aplikaciju broj 3.
Deca su i dalje u grupama. Grupe dobijaju zadatak da u ponuđenim kartama za igru pronađu: prvo dete – kartu sa tri kružića, drugo – dete brojevnu kartu sa brojem 3 a treće – broj 3.
Zatim dobijaju zadatak da koraknu 3 puta, pljesnu do broja 3 itd.., mogućnosti su raznovrsne i u mlađem uzrastu mašta može da radi na volju..
Završni deo
Podsećamo se koliko je bilo medvedića u priči. Deca dobijaju zadatak da oboje tročlanu porodicu: mamu tatu i dete medveda voštanim bojicama-